รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ด้านการเงินของการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก ภายใต้โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ในจังหวัดเชียงราย
ผู้แต่ง นางสาวรุ่งศรัณย์ ขันโท
ปีที่เผยแพร่ 2546
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม รุ่งศรัณย์ ขันโท. 2546. การวิเคราะห์ด้านการเงินของการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก ภายใต้โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ในจังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การวิเคราะห์ด้านการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักภายใต้โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ในจังหวัดเเชียงราย ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 9 ปี (2537-2545) ทำการวิเคราะห์ 3 อย่าง คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลได้ต่อทุน (B/C) และอัตราผลตอบแทน (IRR) ในรอบตัดฟันไม้สัก 30 ปี ที่ระดับอัตราคิดลด 4 ระดับ คือ ร้อยละ 6, 8, 10 และ 12 จากตัวแทนพื้นที่สวนป่าไม้สัก 3 ชั้นคุณภาพพื้นที่ คือ พื้นที่ชั้นคุณภาพดี (site I) ปานกลาง (site II) และต่ำ (site III) โดยการวางแปลงตัวอย่างจำนวน 2 แปลงในแต่ละชั้นคุณภาพ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]