รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำสวนไผ่ตง ในจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แต่ง ผานิตย์ วรรณประภา
ปีที่เผยแพร่ 2535
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม ผานิตย์ วรรณประภา. 2535. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำสวนไผ่ตง ในจังหวัดปราจีนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่ตง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

การวิเคราะห์แบ่งออกตามขนาดพื้นที่เพาะปลูกออกเป็นสามกลุ่มคือสวนขนาดเล็ก มีพื้นที่เพาะปลูก 1-5 ไร่ ขนาดกลางมีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 5- 19 ไร่ และขนาดใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 19 ไร่ ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยทั้ง 3 ขนาดคือขนาดเล็ก 3.5 ไร่ ขนาดกลาง 15 ไร่ และขนาดใหญ่ 41 ไร่

     ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตไผ่ตง พบว่าในปีที่ 1 และ 2 เป็นลบและเริ่มเป็นบวกในปีที่ 3 เป็นต้นไป มีผลตอบแทนสุทธิรวมตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง 20 คือ ขนาดเล็ก 181,477.30 บาท ขนาดกาง 141,185.25 บาทและขนาดใหญ่ 188,123.42 บาท หรือ 9,073.86,   7059.26 และ 9,406.1 7 บาทต่อปี ในสวนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ตามลำดับ ณ อัตราคิดลด 13% พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ มีค่า 22,788.78,    9,291.69 และ 18,148.33 บาท ค่าอัตราส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายมีค่า 1.48, 1.22 และ 1.42 และได้อัตราผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุน 21.54%, 16.58% และ 18.76% ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการโดยสมมติให้รายได้ลดลง 15% และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 15% พบว่า การทำสวนไผ่ตงยังมีความเป็นไปได้ในการลงทุน การวิเคราะห์หาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนไม่สามารถหาปีที่มีค่าอะไรได้มาตรฐานสูงสุดได้ ภายในการทำสวนไผ่ตง 20 ปีที่ทำการศึกษา

     จากผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไผ่ตงมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเคลื่อนไหวของราคาไผ่ตงที่เกษตรกรได้รับ จึงควรมีการแปรรูปและทำเป็นอาหารถนอมในรูปแบบต่างๆ และจัดตั้งองค์กรตลาดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]