รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของอุณหภมิต่ำต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาหน่อไม้ไผ่ตงพันธุ์กิมซุง
ผู้แต่ง กุลชญา มีชำนาญ
ปีที่เผยแพร่ 2555
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม กุลชญา มีชำนาญ. 2555. ผลของอุณหภมิต่ำต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาหน่อไม้ไผ่ตงพันธุ์กิมซุง. ปัญหาพิเศษ ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่กิมซุง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการยืดอายุการเก็บรักษาหน่อไม้ไผ่ตงพันธุ์กิมซุง พบว่าหน่อไม้ ไผ่ตงมีอายุการวางจำหน่ายหลังเก็บเกี่ยวที่อณหภูมิห้อง (28 ± 3°C) ความชื้นสัมพัทธ์ 70 ± 5 % เพียง 1 วันและสามารถเก็บรักษาที่อณหภูมิ 5 ± 2°C ความชื้นสัมพัทธ์ 83 ± 5 % ได้นาน 7-14 วัน แต่เก็บที่อณหภูมิ 10 ± 2°C ความชืนสัมพัทธ์ 90 ± 5 % ได้นานน้อยกว่า 7 วัน โดยบริเวณรอยตัดเปลี่ยนจากสี ขาวเป็นสีน้ำตาลเข้ม สอดคล้องกับค่า L* ที่ลดลงและคา่ b* ที่เพิ่มขึ้น ทําให้มีสวนที่บริโภคได้ลดลง แต่มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงขึ้น ตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในขณะที่ความแน่นเนื้อมีค่าใกล ้เคียงกันตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษา การลดอณหภูมิก่อนการเก็บรักษา ที่อณหภูมิ5°C สามารถยืดอายุการเก็บรักษาหน่อไม้ไผ่ตงได้นาน 14 วัน มีค่าความแน่นเนื้อ และค่า L* เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับหน่อไม้ที่ไม่ผ่านการลดอณหภูมิก่อนเก็บรักษา ส่วนการลดอณหภูมิก่อนการ เก็บรักษาที่อณหภูมิ5°C โดยใช้บรรจุภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติก polyethylene (PE) และฟิล์มยืด polyvinyl chloride (PVC) กับการไม่ใส่ บรรจุภัณฑ์ (ชุดควบคุม ) พบวาหน่อไม้ไผ่ตงที่ไม่ได้ใส่บรรจุภัณฑ์มีการสญเสียน้ำหนักมากกว่าหน่อไม้ไผ่ตงที่บรรจุถุง PE และหุ้มฟิล์มยืด PVC หลงจากเก็บรักษาที่ 5 ± 2°C และย้ายมาวางที่อุณหภูมิห้องอีก 1 วัน พบว่าหน่อไม้ทั้งสามทรีทเมนต์มีเปอร์เซ็นต์ส่วนที่รับประทานและปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ใกล้เคียงกัน โดยการหุ้มหน่อไม้ด้วยฟิล์มยืด PVC สามารถรักษา คุณภาพหน่อไม้ไม้ได้ดีที่สุด


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง