การเติบโต/ผลผลิต

ลำดับ ชื่อเรื่อง รูปแบบ ปีที่พิมพ์
1 คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน วิทยานิพนธ์ 2562
2 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สักในไทยที่แปรผันตามขนาดจำกัดที่ส่วนปลายลำต้น วารสาร 2561
3 การเติบโต รูปทรง และสัดส่วนแก่นของไม้พะยูง ในแปลงทดสอบลูกหลาน วิทยานิพนธ์ 2561
4 การประมาณแก่นและการกักเก็บคาร์บอนของไม้พะยูง ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี จังหวัดนครราชสีมา วารสาร 2560
5 ผลของอุณหภมูิต่ำ ต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษา หน่อไม้ไผ่ตงพันธุ์กิมซุง วิทยานิพนธ์ 2555
6 การเจริญและผลผลิตของกระถินณรงค์และกระถินยักษ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ วารสาร 2537
7 การกักเก็บธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือดิน และการคืนกลับธาตุอาหารในสวนป่าไม้โตเร็ว ที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล อื่นๆ
8 ศักยภาพของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และกระถินเทพณรงค์ ในการปลูกเป็นสวนป่าพืชพลังงาน อื่นๆ
9 ผลการคลุมดินด้วยกระถินยักษ์บนพื้นที่ปลูกพืชไร่ รายงาน
10 รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตไม้สักท่อนของสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน วิทยานิพนธ์
11 ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในราก และคาร์บอนในดินของสวนป่าไม้สัก รายงาน
12 การพัฒนาเทคนิควนวัฒนวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตสวนป่าไม้พะยูง วิทยานิพนธ์
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 102,477 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]